วัตถุประสงค์

1.เพื่อประกอบการพิจารณาการของบประมาณด้านคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์การ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามมติ ครม.

2.เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี โดยจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นี้

3.เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค

(  3 ตค.49) โปรแกรมสำรวจครุภัณฑ XP Update ล่าสุด !!!

โปรแกรมสำรวจครุภัณฑ Window ME

ปรึกษาปัญหาการติดตั้งและการใช้โปรแกรม ติดต่อ คุณ พิษณุเดช โทร.02 5901209

คู่มือเป็นไฟล์.pdf ต้องใช้ Acrobat Reader ในการเปิด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมค่ะ

สรุปผลสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายจังหวัด
สรุปผลสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายหน่วยงาน

 สามารถศึกษารายละเอียดได้ดังเอกสารนี้

วิธีดำเนินการ

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยคลิกที่เมนู Download Program และสามารถศึกษารายละเอียดการใช้โปรแกรม จาก คู่มือการใช้โปรแกรม
     2 .ดำเนินการสำรวจข้อมูล และส่งรายงานข้อมูลที่สำรวจ ปีละ 1 ครั้ง โดย Upload ข้อมูลที่เมนู Upload Report
เพื่อนำข้อมูลเข้าที่ http://203.157.0.200 และเลือก ข้อ 5 หรือ คลิกที่นี่ ส่งข้อมูลสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงานใดไม่ได้เปิดใช้ ftp เมื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลและสำรองข้อมูล เก็บไว้แล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้สำรองเก็บไว้ส่งมาที่ email address : veerin@health2.moph.go.th
     3. เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลเข้าระบบและนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     4. ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ส่งข้อมูลการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีความประสงค์จะจัดซื้อ โดยดำเนินการดังวิธีข้างต้นและขอให้กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่อไป

    

ปรึกษาหรือสอบถามปัญหาการติดตั้งและการใช้โปรแกรม ติดต่อ คุณ พิษณุเดช โทร.02 5901209

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
โทร.0 2590 1209,1213 โทรสาร 0 2590 1215