เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  ภัยคุกคามคอมพิวเตอร์  
  การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยสำหรับ
ผู้ใช้งานในองค์กร
 

จรรยาบรรณเกี่ยวกับเวิล์ดไวด์เว็บ ( WWW)

  จรรยาบรรณในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 
free hit counter
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การดำเนินการ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

Copyright 2007 Information Communication and Technology Center. All rights reserved. Powered by ICT (มธุวีริญจ์ เกตุสิงห์น้อย)