บทที่ 15

การสร้างระบบลบข้อมูล

ระบบลบข้อมูล†† คือ เว็บเพจที่ทำหน้าที่ในการแสดงข้อมูลเพื่อยืนยันการลบ† และทำการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล††

รูปแสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องในระบบลบข้อมูล

ระบบลบข้อมูล† ในที่นี้จะประกอบด้วยไฟล์ 2 ไฟล์

?        delete.php†††††† เป็นเว็บเพจที่ประกอบด้วยฟอร์มสำหรับคลิกปุ่ม "ตกลง" และ "ยกเลิก"† เพื่อยืนยันหรือยกเลิกการลบข้อมูล†
††††††††††††††††††††††† รวมทั้งสคริปต์สำหรับการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล

?        deleteok.php † เป็นเว็บเพจที่ทำหน้าที่แสดงข้อความผลการลบข้อมูล

ขั้นตอนการสร้างระบบลบข้อมูลที่ยกมาอธิบายในที่นี้† แบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.        การสร้างฟอร์มและตารางแสดงข้อมูลที่ต้องการลบ

2.     การสร้าง Recordset †เพื่อค้นหาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ

3.        การแสดงผลข้อมูลลงในเว็บเพจเพื่อยืนยันการลบ

4.        การแทรกสคริปต์ Delete Record Server Behavior

5.        การส่งและรับค่า URL Parameter †เพื่อค้นหาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ

6.       การแสดงผลลัพธ์การลบข้อมูล

7.        การใช้งานระบบลบข้อมูล

 

(1)† การสร้างฟอร์มและตารางแสดงข้อมูลที่ต้องการลบ

ขั้นตอนแรกนี้† จะเป็นการแทรกฟอร์มและตารางลงไปในเว็บเพจ †สำหรับแสดงผลข้อมูลปัจจุบัน† เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยืนยันหรือยกเลิกการลบข้อมูลได้

ขั้นตอนการสร้างฟอร์มและตารางแสดงข้อมูลที่ต้องการลบ:

1.        เริ่มต้นที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู† File > New† จะปรากฏไดอะล็อก† New Document† ขึ้นมา† ให้คลิกแท็บ †General ††คลิกเลือก Dynamic Page > PHP† หลังจากนั้นคลิกปุ่ม †Create††† บันทึกเป็นไฟล์† delete.php

2.        แทรกฟอร์มและตาราง† ปรับแต่งรูปแบบของเว็บเพจโดยใช้ Background Image †ไฟล์รูปภาพ รวมทั้งข้อความ ดังรูปด้านล่าง

 


รูปแสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูล

3.        คลิกวางเม้าส์ภายในเส้นประสีแดงของฟอร์ม† †และคลิกแท็ก <FORM> †ที่ Tag Selector

รูปแสดงการคลิกเลือกแท็ก <form> จาก Tag selector

4.        เปิดไดอะล็อก Properties† โดยคลิกเมนู† Window > Properties† หลังจากนั้นให้กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม HTML ในช่อง Form name† เป็น† "frmDelete" ††และ† Method เป็น "POST"ดังรูป

 

รูปแสดง Property ของแท็ก <FORM>

 

ค่าของไดอะล็อก

ค่าที่กำหนด

Form name

fmDelete

Method

POST

ตารางแสดงการกำหนด Property ของแท็ก <FORM>

 

 

(2)† การสร้าง Recordset เพื่อค้นหาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ

 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการค้นหาเอาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ† เพื่อนำเอามาแสดงในตารางให้ผู้ใช้ยืนยันหรือยกเลิกการลบ

ขั้นตอนการสร้าง Recordset เพื่อค้นหาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ:

1.        คลิกที่เมนู† Window > Server Behaviors† หลังจากนั้นให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก†††และเลือกรายการ Recordset

รูปแสดงการคลิกเลือกเมนู Recordset จาก Server Behaviors

 

2.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Recordset ขึ้นมา ให้กำหนดค่าต่างๆ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้† หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK

รูปแสดงไดอะล็อก Recordset

ค่าของไดอะล็อก

ค่าที่กำหนด

Name

rsEmp

Connection

dbconn

Table

employees

Column

All

Filter

employeeid †และ† =

URL Parameter

empid

 

(3)† การแสดงผลข้อมูลเพื่อยืนยันหรือยกเลิกการลบ

 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการแทรกสคริปต์สำหรับนำเอาฟิลด์จากการสร้าง Recordset ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลมาแสดงผลในฟอร์มของเว็บเพจ† เพื่อแสดงข้อมูลเพื่อยืนยันก่อนที่จะลบ† โดยวิธีการจะคล้ายกับขั้นตอนการทำระบบแสดงผลข้อมูลในไฟล์†† detail.php

 

ขั้นตอนการแสดงผลข้อมูลเพื่อยืนยันหรือยกเลิกการลบ:

1.        เริ่มต้นที่ไฟล์ delete.php† คลิกที่เมนู† Window > Bindings† †หลังจากนั้นให้คลิกเครื่องหมายบวก †††††หน้ารายการ† Recordset (rsEmp)† †จะปรากฏชื่อฟิลด์† ให้คลิกเลือกและแทรกฟิลด์ลงในอ็อบเจ็คต์ของฟอร์มเพื่อแสดงผลข้อมูล
ดังรูปด้านล่าง

รูปการแสดงผลข้อมูลในตารางและฟอร์ม

 

2.        บันทึกไฟล์ †delete.php †ก็เป็นอันเสร็จการแสดงผลข้อมูลลงเว็บเพจ

 

 

(4)† การแทรกสคริปต์ Delete Record Server Behavior

 

การแทรก Delete Record Server Behavior เป็นการแทรกสคริปต์ PHP สำหรับการลบข้อมูลออกจากตารางของฐานข้อมูล

ขั้นตอนการแทรกสคริปต์ Delete Record Server Behavior:

 

1.        เริ่มต้นที่โปรแกรม† Dreamweaver MX† เปิดไฟล์† delete.php† หลังจากนั้นให้คลิกเม้าส์ที่ตำแหน่งใดๆ† ภายใต้เส้นประสีแดง† ที่เป็นขอบเขตฟอร์มของการลบข้อมูล

2.        คลิกเมนู† Insert > Form > Hidden Field† คลิกเม้าส์ที่อ็อบเจ็คต์ Hidden Field จะปรากฏไดอะล็อก Properties ของ Hidden Field† (หากไม่ปรากฏไดอะล็อก Properties ให้คลิกที่เมนู Windows > Properties)† และให้กำหนดค่าในไดอะล็อกดังต่อไปนี้

รูปแสดงการกำหนด Property ของ Hidden Field "key_empid"

 

††††††††††††††† ค่าของไดอะล็อก

ค่าที่กำหนด

HiddenField

key_empid

Value

<?php† echo† $row_rsEmp[‘employeeid’]; ?>

ตารางแสดงการกำหนด Property ของ Hidden Field "key_empid"

 

 

3.        เปิดแถบ Server Behaviors โดยคลิกเมนู †Window > Server Behaviors† แล้วคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวก†††เลือกรายการ Delete Record จากเมนู

 

 

 

ตารางแสดง Delete Record Server Behaviors

 

 

4.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Delete Record †††ให้เรากำหนดค่าในไดอะล็อก †Delete Record† กำหนดค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

รูปแสดงการกำหนดค่าต่างๆ ในไดอะล็อก Delete Record

 

ค่าของไดอะล็อก

ค่าที่กำหนด

First Check If Variable Is Defined

Primary key Value

Connection

dbconn

Table

employees

Primary Key Column

employeeid

Primary Key Value

Form Variable† และ† key_empid

After Deleting, Go To

deleteok.php

ตารางแสดงการกำหนดค่าต่างๆ ในไดอะล็อก Delete Record

3.        บันทึกไฟล์† delete.php†† ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแทรก †Delete Record Server behavior††

 

 

(5)† การส่งและรับค่า URL Parameter †เพื่อค้นหาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ

 

ขั้นตอนนี้† ก็คือการทำให้ไฟล์เว็บเพจ† 2 ไฟล์†† list.php† และ† delete.php† สามารถเชื่อมโยงเพื่อส่งและรับค่า URL Parameter กันได้นั่นเอง†

ขั้นตอนการส่งและรับค่า URL Parameter †เพื่อค้นหาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ:

1.        เริ่มต้นที่โปรแกรม Dreamweaver MX† เปิดไฟล์† list.php† ขึ้นมา† แล้วลากเม้าส์ทำไฮไลต์ข้อความ "ลบ"†

รูปแสดงการลากเม้าส์ทำไฮไลต์ข้อความ "ลบ"

 

2.        เปิดไดอะล็อก Properties โดยคลิกที่เมนู† Window > Properties† จะปรากฏไดอะล็อก Properties† ขึ้นมา† ให้คลิกไอคอนรูป Folder †สีเหลือง (Browse for File)† ที่ตำแหน่งช่อง† Link †เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงค์สำหรับ† URL Parameter† ไปหาไฟล์† delete.php†††

รูปแสดง Property ของลิงค์ "ลบ"

3.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Select File ขึ้นมา† ให้คลิกเลือกไฟล์† delete.php เป็นการกำหนดว่าจะส่งค่า URL Parameter ไปที่ไฟล์นี้† หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม† Parameters…† ที่ด้านล่างของไดอะล็อก† Select File† เพื่อกำหนดการส่งค่า URL Parameter†

 

รูปแสดงขั้นตอนการสร้างลิงค์ พร้อมกับการกำหนด "Parameters…"

 

4.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Parameters †ขึ้นมา† ที่ช่อง Name† ให้พิมพ์ชื่อ †URL Parameter† ที่ต้องการจะส่งไปในที่นี้ให้เราพิมพ์† empid ††หลังจากนั้นให้ไปที่ช่อง †Value† เพื่อกำหนดค่าที่จะส่งไป†† ในที่นี้เราต้องการกำหนดค่าให้เปลี่ยนไปแบบ† Dynamic †ตามข้อมูลที่แสดงในแต่ละเร็คคอร์ด† ให้คลิกปุ่ม Dynamic Data† ที่ช่อง †Value

 

รูปแสดงขั้นตอนการสร้างลิงค์ พร้อมกับการกำหนด "Parameters…"

 

ค่าของไดอะล็อก

ค่าที่กำหนด

Name

empid

Value

<?php echo $row_rsEmp['employeeid']; ?>

ตารางแสดงการกำหนดค่า URL Parameter ในไดอะล็อก “Parameters”

 

5.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก† Dynamic Data† ขึ้นมา† ให้คลิกเลือกฟิลด์ †employeeid† †จาก† Recordset (rsEmp)
หลังจากนั้นคลิกปุ่ม
OK

รูปแสดงการเลือกฟิลด์ employeeid จาก Recordset

 

6.        บันทึกไฟล์† list.php† ก็เป็นเสร็จขั้นตอนการกำหนดการส่งค่า URL Parameter

7.        ขั้นตอนสุดท้ายคือกำหนดให้ไฟล์ delete.php† รับค่า† URL Parameter ที่ส่งมาจากไฟล์† list.php† ††ซึ่งวิธีการทำนั้น† เราได้ทำผ่านมาแล้วให้ย้อนกลับไปดูในขั้นตอน† "การสร้าง Recordset †เพื่อค้นหาข้อมูลเร็คคอร์ดที่ต้องการลบ"††จะเห็นได้ว่า† เราได้มีการเรียกใช้† URL Parameterempid”† †ซึ่งก็คือค่า† URL Parameter† ที่ส่งไปจากไฟล์† list.php† นั่นเอง

 

 

 

(6)† การแสดงผลลัพธ์การลบข้อมูล

 

ขั้นตอนสุดท้ายของระบบลบข้อมูลคือ การสร้างไฟล์แสดงผลการทำงาน† ซึ่งจะประกอบด้วยข้อความ แสดงให้ผู้ใช้ทราบว่าการลบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น†† ให้สร้างเว็บเพจขึ้นมาและพิมพ์ข้อความสำหรับแสดงผลการลบข้อมูล†† บันทึกเป็นไฟล์ deleteok.php

 

รูปแสดงเว็บเพจแสดงผลลัพธ์การลบข้อมูล

 

 

 

(7)† การใช้งานระบบลบข้อมูล

 

เริ่มต้นโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver MX เปิดไฟล์ list.php ขึ้นมา แล้วกดปุ่ม F12† †โปรแกรม

Internet Explorer† จะถูกเปิดขึ้นมาเรียกใช้งานไฟล์† list.php† หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "ลบ"เพื่อลบข้อมูลทีละเร็คคอร์ด† เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ตกลง หรือ ยกเลิกเพื่อยืนยันหรือยกเลิกการลบข้อมูล† รอดูผลการทำงานที่จะแสดงผลจากไฟล์ †deleteok.php