หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาเอง (Ram 4 GB ขึ้นไป)รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ รุ่นที่ 3


ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน
1
นาย กฤษณะ โมราสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
2
นาย กัมปนาท มาลัยศรี
สำนักยุทธศาสตร์
3
นาย กิตติวัฒน์ สงวนทรัพย์
โรงพยาบาลหนองสองห้อง
4
นาย คมสัน ดุษฎี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
5
นายจักรพันธ์ บุญรอง
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
6
นาย ชูศักดิ์ เฮงเจริญ
สำนักยุทธศาสตร์
7
นาย ณัฐพงษ์ ประดับสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
8
นาย ณัฐพล จับศรทิพย์
โรงพยาบาลปทุมธานี
9
นาง ดิลกา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10
นาย ทรงเดช โภคสวัสดิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
11
นาย ทัศน์เทพ ดลโสภณ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
12
นาย ธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
13
นาย ธนะสาร เกษทรัพย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
14
นาย ธนาคม สมมาตร
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
15
นาย นพ เกตุครุฑ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
16
นางสาว นวพรรษ อุทัย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
17
นายบดินทร์ อินตายวง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
18
นาย ประทีป ดอมณฑา
โรงพยาบาลด่านช้าง
19
นาง ปาริชาติ กลั่นแกล้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
20
นาย ปิยะวุฒิ คลังระหัด
โรงพยายบาลมหาสารคาม
21
นาย ปิยะเทพ ศรพรหม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
22
นาย ปุณณรัตน์ เทสงวน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
23
นาย พงษ์ธิชัย บัวมาศ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
24
นาย พัชรพล ศาลิคุปต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
25
นาย ภาณุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ
โรงพยาบาลอุดรธานี
26
นาย มนตรี อินแสง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
27
นาย มนัสพงษ์ พลภูมี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
28
นาย มารุต มหายศ
โรงพยาบาลน่าน
29
นาย รณชัย ไผ่ล้อม
โรงพยาบาลนครนายก
30
นาย ฤทธิเกียรติ พัฒนโชติ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
31
นาย วรพล ชาญตระกูล
โรงพยาบาลสุโขทัย
32
นาย วรวุฒิ โนอินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
33
นาย วสันต์ สายทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
34
นางสาววานีตา จาราแว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
35
นาย วิทยา คันธฐากูร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36
นาย วิทวัส เมืองใจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
37
นาย วิศัลย์ ทัศนคติธรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
38
นาย วิเชียร พุทธภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ
39
นาย ศรัณยู จำปาไชยศรี
กองแผนงาน
40
นาย ศิลา กลั่นแกล้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
41
นาย สมภพ บุญเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
42
นาย สิทธิโชค สุภา
โรงพยาบาลน่าน
43
นาย สุทิน แพ่งรักษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44
นาย สุรัตน์ สดชื่น
โรงพยาบาลพิจิตร
45
นาย สุวิท ใสจูง
โรงพยาบาลหนองสองห้อง
46
นาย สุเจตน์ สินธุเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
47
นาย อภิชา โมราศิลป์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
48
นาย อภิชาติ ภูเขียวศรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
49
นาย อภิวัฒน์ บุปะเท
โรงพยายบาลมหาสารคาม
50
นาย อรรถพล รุ่งกมลวิฉาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
51
นางสาว อรอุมา สิอิ้น
โรงพยาบาลตราด
52
นาย อาคม ขาวหอมกลิ่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
53
นาย เจษฎากรณ์ มุขตา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
54
นาย เชิดชัย สะดีวงศ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
55
นาย เทวัน คงสบาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
56
นาย เบิกฤกษ์ อุ่นอิน
โรงพยาบาลเลาขวัญ
57
นาย เสนีย์ พบประเสริฐ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
58
นาย เอกรัฐ ลือสิริพาณิชย์
องค์การเภสัชกรรม
59
นาย เอกลักษณ์ ชัยธัมมาวุธ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
60
นาย ไชยาภรณ์ ใจอู่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
61
นาย ไมตรี กลิ่นสังข์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

Copyright © 2013: ICT - Ministry of Public Health
กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข