รายชื่อผู้สมัครภาคเหนือ
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อลำดับที่ - 121 to 130 of 130
นาย อภิชาติ กนกสิงห์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
นาย วรพล ชาญตระกูล
โรงพยาบาลสุโขทัย
นาย กิตติพงษ์ ชัยศรี
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นางสาว ปราณี เสริมมติวงศ์
โรงพยาบาลอุ้มผาง
นาง สุธาทิพย์ อินทะนันท์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นาย สิทธิพงศ์ พรมหาญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
นาย กิตติ อินต๊ะยศ
รพ.แม่ระมาด สสจ.ตาก
นาย บรรเลง นามกรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์
นาย บรรเลง นามกร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์
นาง อภิญญา จุติตระกูลชัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นาง ลดาวัลย์ เดชาธิคม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นาย วิรัตน์ สีนวล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นาย สุทัศน์ ทับจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลอด
นาย ชาติชาย กิจตะวงษ์
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
นาย วัชรพงษ์ มั่นคง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย
นาย ไพรัตน์ สุขแจ่ม
โรงพยาบาลศรีนคร
นาย สุธี ทับแปลง
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
นาย นก ล้วนพฤกษ์
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
นาย พัชรพล ศาลิคุปต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นาย วัชระ แย้มชู
สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ

Copyright © 2013 : ICT - Ministry of Public Health
กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข